Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Тази политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате интернет сайта https://christmas-philadelphia.bg и участвате в кампанията “4 кутии до Коледа” на Philadelphia и не важи за други сайтове или услуги, които притежаваме или контролираме.

За да спазим изискванията на приложимото законодателство, следва да ви уведомим, че  настоящата кампания се реализира с цел получаване на вашето съгласие за ползване на вашите контакти за маркетингови цели. За да бъде възможна тази кампания, ние сме предвидили получаването на съгласие за ползване на данните ви за контакт след приключване на кампанията. Участието ви в кампанията не е задължително и ние няма да откажем да предоставим други продукти или услуги с марката Philadelphia, ако не участвате в тази кампания и не дадете съгласието си за ползване на контактите ви за маркетингови цели. 

КОИ СМЕ НИЕ

Настоящата кампания е по поръчка на “ФРЕШ ДИРЕКТ” ООД с организатор “Уот Иф” ООД. Организаторът в качеството на aдминистратор на лични данни е „Уот иф“ ООД, ЕИК 203381583, адрес на управление: гр. София, бул. Свети Наум 29, представлявано от управителя Георги Димитров Костов, email: info@whatif.bg, тел.: 02/439 0830.

Длъжностно лице по защита на личните данни на Организатора: Стелла Цокева, адрес: гр. София, бул. „Св. Наум“  29, ет. 1, email: dpo@whatif.bg, тел.: 02/439 0830 

По всички въпроси, свързани със защитата на вашите лични данни, можете да се обръщате към Длъжностно лице по защита на личните данни на Организатора.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да участвате в нашите кампании и за да може ние постоянно да подобряваме и развиваме нашите услуги, трябва да обработваме някои лични данни. Лични са данните, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани. 

Ние събираме някои лични данни, за да направим възможно осъществяването на настоящата кампания и за предоставяне на подобни услуги и организиране на подобни кампании и в бъдеще.

Във всички случаи обработваме личните данни само по законоустановени начини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин личните данни, които сме получили. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на съответните услуги или осъществяване на дадени дейности, но само по начините, които са изрично описани по-долу.

Ето кои лични данни събираме и за какво са ни необходими те:

1) Актуални имена, адрес на електронна поща и телефон – молим участниците да ни предоставят актуалните си данни, за да можем да ги идентифицираме, да се свържем с тях по време на кампанията за целите на самата кампания, да отговаряме на въпроси, запитвания и искания, както и да се свържем с тях в случай на спечелване на награда. Без тези данни няма да сме в състояние да изпълним поетите към вас ангажименти или да ви предоставим важна за реализацията на кампанията информация.

2) Адрес – в случай на спечелване на награда, ще поискаме от участника и адрес, на който да предоставим спечелената награда в рамките на кампанията.

3) ЕГН – имаме нужда от вашия единен граждански номер, само ако сме ви предоставили награда на стойност над 100 лв. или при други условия, изискуеми от закон, с цел осчетоводяване и надлежно деклариране от ваша страна на получените награди в съответствие с изискванията на приложимото данъчно законодателство. Без ЕГН няма да можем да изготвим и да ви предоставим съответните документи, необходими за посочените цели.

СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ ЗА КОНТАКТ СЛЕД КАМПАНИЯТА

Бихме искали да използваме адреса на електронната ви поща, за да ви изпращаме информация за други кампании, услуги, промоции, отстъпки, бонуси и предложения с марката Philadelphia, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете вашето съгласие да получавате тази информация, което можете да оттегляте по всяко време. 

Вашето съгласие е доброволно и няма да ви откажем поръчката или ползването на продукти и услуги с марката Philadelphia, ако не ни го предоставите. Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на длъжностното лице по защита на данните по всеки удобен за вас начин: чрез писмо или електронна поща на посочените по-горе адреси.

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние обработваме и използваме само данни, които са ни предоставени доброволно от самите лица. Това означава, че всеки участник в настоящата кампания носи лична отговорност да не предоставя данни на трети лица без тяхно знание, съгласие и/или в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали ни предоставяте верни данни или данни на трети лица с тяхно знание/съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. 

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни се съхраняват в бази данни, структурирани и защитени в съответствие с всички постижения на съвременните технологии. Те са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с реализация на кампанията. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Всички ангажирани лица са задължени и носят отговорност по силата на договор да обработва личните данни при спазване на всички правила за законосъобразност, поверителност, високи етични стандарти и подходящото минимизирано използване на данните. 

ДОСТЪП ДО ДАННИ

Когато използвате Google и Facebook профила си, може да се активират някои специфични функции на Google и Facebook, като например Google AdWords Pixel и Facebook Pixel, чрез които Google и Facebook платформите получават информация, че сте посетили сайта на кампанията. В рамките на тези инструменти ние нямаме възможност да разпознаем лицата, чиито данни се генерират. Въпреки това тази информация може да бъде индивидуализирана от Google и Facebook платформите и да влияе на съдържанието, което те ви показват. За повече информация и деактивиране на определени функции, следва да използвате настройките на съответната платформа, над които ние нямаме контрол и не можем да блокираме функционалностите им. Чрез контролните панели на вашите профили в съответната платформа можете да направите и съответните настройки за управление на поверителността и защитата на личните ви данни, включително по отношение на управлението на данните и информацията, които тези администратори получават от нас, тъй като след предаването на данните ние нямаме възможност да упражняваме пълен контрол над обработването на данните, включително тяхното изтриване.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Участници в тази кампания могат да бъдат само лица над 18-годишна възраст. 

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

Данните, събрани в рамките на кампанията, ще бъдат заличени незабавно след нейното приключване и изпълнение на всички дейности, свързани с кампанията, включително предоставяне на наградите. Очакваме, че това ще стане в срок до 60 дни след края на кампанията. След приключване на кампанията личните данни, събрани в рамките на кампанията, се заличават по предвидения от закона ред и повече не се съхраняват, обработват за каквито и да е цели или предоставят на трети страни, освен ако не сте дали съгласие за получаване на съобщения от нас и след края на кампанията. В този случай ние ще използваме данните ви за срок от пет години или до оттегляне на съгласието от ваша страна.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:

- имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и  до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни. 

- имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

- имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.

- имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или  защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.

- имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

- имате право да направите пред Длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до Длъжностното лице по защита на личните данни, чиито данни са посочени най-горе. За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1) да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2) да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата си.

КОРИГИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст за коригиране и допълване на вашите данни:

Искане за коригиране/допълване на данни

До „Уот иф“ ООД, ЕИК 203381583, адрес на управление: гр. София, бул. Свети Наум 29, представлявано от управителя Георги Димитров Костов, 

Чрез Длъжностно лице по защита на личните данни на Организатора: Стелла Цокева, адрес: гр. София, бул. „Св. Наум“  29, ет. 1, email: dpo@whatif.bg, тел.: 024390830.

От: ………………………………………………... (име), 

Тел.: …………………………

Email: …………………………

Моля да бъде извършено коригиране/допълване на следните данни: ………………….

Моля данните да бъдат допълнени по следния начин: …………..

и/или

Моля данните да бъдат коригирани по следния начин: ………………

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст за оттегляне на съгласие:

Искане за оттегляне на съгласие 

До „Уот иф“ ООД, ЕИК 203381583, адрес на управление: гр. София, бул. Свети Наум 29, представлявано от управителя Георги Димитров Костов, 

Чрез Длъжностно лице по защита на личните данни на Организатора: Стелла Цокева, адрес: гр. София, бул. „Св. Наум“  29, ет. 1, email: dpo@whatif.bg, тел.: 024390830.

От: ………………………………………………... (име), 

Тел.: …………………………

Email: …………………………

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен в кампанията: ………………………

Оттеглям съгласието си по отношение на всички предоставените от мен данни/по отношение на следните данни: ………………………..

Оттеглям съгласието си за всички цели на ползване на данните/по отношение на следните цели: ………………………..

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за изтриване на данни.

Искане за изтриване на данни 

До „Уот иф“ ООД, ЕИК 203381583, адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ 84, ет. 6, представлявано от управителя Георги Димитров Костов, 

Чрез Длъжностно лице по защита на личните данни на Организатора: Стелла Цокева, адрес: гр. София, гр. София, бул. „Св. Наум“  29, ет. 1, email: dpo@whatif.bg, тел.: 024390830.

От: ………………………………………………... (име), 

Тел.: …………………………

Email: …………………………

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изтрити, освен данните, които следва да бъдат съхранени за целите на изпълнение на законови задължения.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за трансфер на данни.

Искане за трансфер на данни 

До „Уот иф“ ООД, ЕИК 203381583, адрес на управление: гр. София, бул. Свети Наум 29, представлявано от управителя Георги Димитров Костов, 

Чрез Длъжностно лице по защита на личните данни на Организатора: Стелла Цокева, адрес: гр. София, гр. София, бул. „Св. Наум“ 29, ет. 1 , email: dpo@whatif.bg, тел.: 024390830.

От: ………………………………………………... (име), 

Тел.: …………………………

Email: …………………………

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изпратени на: ……………………….

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви осигури най-доброто преживяване. Научи повече.

Съгласен съм